កម្ពុជា អាយស៊ីធីខែម ឆ្នាំ២០២២

កម្ពុជា អាយស៊ីធីខែម ឆ្នាំ២០២២ គឺជាសិក្ខាសាលាអំពីទិន្នន័យចំនួន៣ថ្ងៃ ស្ដីពីទិន្នន័យបើកទូលាយ សន្តិសុខឌីជីថល និងសារព័ត៌មានទិន្នន័យ ដែលរៀបចំដោយអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)។ កម្មវិធីខែមនេះផ្ដល់ឲ្យអ្នកចូលរួមនូវសិក្ខាសាលដែលមានភាពរស់រវើក និងការអនុវត្តសកម្មភាពជាក់ស្ដែង ដែលនឹងចែករំលែកដោយវាគ្មិនដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ សារព័ត៌មាន និងបច្ចេកវិទ្យា។ នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ អ្នកចូលរួមមកពីស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ អ្នកសារព័ត៌មាន អង្គការសង្គមស៊ីវិល ក្រុមការងារស្ដីពីសិទ្ធឌីជីថល​ វិស័យឯកជន សាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

មូលបទ

Open Data
ទិន្នន័យបើកទូលាយ

Digital Security
សុវត្ថិភាពឌីជីថល

Data Journalism
សារព័ត៌មានទិន្នន័យ

រៀបចំដោយ

odc-logo

គាំទ្រដោយ

សហការរៀប​ចំ​ដោយ

Cambodian Youth Network

CamboJA

Cambodian Center for Human Rights