សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត

តើស្ថានភាពទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត សេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនិងក្របខណ្ឌច្បាប់នៅកម្ពុជាមានសភាពយ៉ាងដូចម្តេច? តើអ្នកអាចធ្វើឱ្យស្ថាប័នរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពបានដោយរបៀបណា? តើអ្វីខ្លះជាតម្រូវការដើម្បីអនុវត្តសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព? តើឧបករណ៍អ្វីខ្លះដែលចាំបាច់សម្រាប់សន្តិសុខប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ? សន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងឯកជនភាព គឺជាផ្នែកដ៏ចំបងសម្រាប់ការងាររបស់យើង។ សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត មានគោលដៅជួយឱ្យបុគ្គលម្នាក់ៗស្វែងយល់និងគោរពតាម គោលការណ៍សន្តិសុខមូលដ្ឋាននៃទិន្នន័យនិងផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌមួយស្តីអំពីវិធីសាស្រ្តទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ទាំងករណីបានជោគជ័យនិងមិនទាន់បានជោគជ័យ។ ប្រធានបទនេះ ក៏អាចជួយអ្នកស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការគំរាមកំហែង និងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗសម្រាប់ដោះស្រាយជាមួយនឹងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។

P2. Blockchain Smart Contract

លោក ឡូវ ហុងថវិកា អ្នកដឹកនាំអភិវឌ្ឍន៍ប្លុកឆេន (Blockchain)នៃ Rights Ledger

P3. Cloud and Big Data

លោក Somphop Krittayaworagul ប្រធានផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃអង្គការអន្តរជាតិ

ទិន្នន័យបើកទូលាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព

ប្រធានបទនេះ នឹងមិនធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយទៅជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកទិន្នន័យនោះទេ។តើក្រុមអ្នកទិន្នន័យបើកទូលាយនិងអ្នករចនាអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបើកទូលាយ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃការអភិវឌ្ឍបានដោយរបៀបណា? ប្រធានបទនេះ ផ្តោតលើ ការតាមដាន និងវាស់វែង វឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍសង្គម។តើអ្នកអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបើកទូលាយ ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) យ៉ាងដូចម្តេច? ការបង្រៀនដែលមានការណែនាំផ្ទាល់និងបង្ហាញពីឧបករណ៍ផ្សេងៗនឹងជួយអ្នកស្វែងយល់និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបើកទូលាយ ដើម្បីពង្រឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានា។

កម្មវិធីប្រភពកូដបើកទូលាយសម្រាប់ភាពល្អប្រសើរ

អ្នកគប្បីចំណាយប្រាក់លើបេសកម្មសង្គមជាជាងការចំណាយប្រាក់ទៅលើកម្មវិធី (Software)។ កម្មវិធីប្រភពកូដបើកទូលាយ គឺជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នា។ “ភាពបើកទូលាយ” សំដៅដល់ការជំរុញឱ្យមានកិច្ចសហការនិងការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្តែងនានានៅក្នុងសង្គម។ តើអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងបុគ្គលម្នាក់ៗ អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនិងបច្ចេកវិទ្យាមិនគិតថ្លៃ និងប្រភពកូដបើកទូលាយទាំងនោះដោយរបៀបណា?

គំនិតច្នៃប្រឌិតសម្រាប់សង្គម

មជ្ឈដ្ឋានសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអ្នកបច្ចេកទេស ផ្តោតទៅលើគំនិតនិងដំណោះស្រាយនានាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍សង្គម។ ដោយមានការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកសម្របសម្រួល អ្នកចូលរួមនឹងសហការនិងរៀនសូត្រអំពីរបៀបបង្កើត ជួយសម្រេច ព្រមទាំងអនុវត្តឱ្យចេញជារូបរាងនូវដំណោះស្រាយដ៏ថ្មីស្រឡាងនិងល្អប្រសើរ ស្របតាមតម្រូវការនិងបញ្ហាជាក់ស្តែងនៅក្នុងសង្គម។ តើអ្នកចង់បង្កើតកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមទេ? គំនិតច្នៃប្រឌិតសម្រាប់សង្គមនឹងផ្តល់ការណែនាំដល់អ្នកអំពីដំណើរការរបស់អាជីវកម្មសង្គម វិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្តួចផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី ការជ្រើសរើសឧបករណ៍ និងបង្កើតដំណោះស្រាយថ្មីៗសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាល អប់រំ កសិកម្ម រួមទាំងវិស័យផ្សេងៗទៀត។

P11. 360ed

Ms. Win Hla Hla នាយកប្រតិបត្តិ និងស្ថាបនិកនៃ 360ed