អំពីកម្មវិធី ឆ្នាំ២០១៨

កម្ពុជា អាយស៊ីធីខែម កម្ពុជាអាយ​ស៊ី​ធី​ខែម ២០១៨ គឺជាសិក្ខាសាលារយៈពេល៥ថ្ងៃ ស្តីពី ទិន្នន័យបើកទូលាយ ការច្នៃប្រឌិត ភាពជាពលរដ្ឋ និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃខែមនេះ អ្នកចូលរួម នឹងអាចស្វែងយល់ពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម និងបរិស្ថាននៅក្នុងសហគមន៍​។សិក្ខាសាលាឆ្នាំ២០១៨ លើកទឹកចិត្តជាពិសេសដល់អ្នកចូលរួមមកពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ អង្គការសង្គមស៊ីវិល អ្នកធ្វើការងារសហគមន៍ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល វិស័យឯកជន សាស្ត្រចារ្យ និងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ និងអ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សិក្ខាសាលាឆ្នាំ ២០១៨ នឹងដើរតាមគន្លង​មេគង្គ​អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​ដែលទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់នាឆ្នាំ ២០១៧។ កម្ពុជាអាយ​ស៊ី​ធី​ខែមត្រូវបានគេស្នើឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះ។

សុន្ទរកថាស្តីពី កម្មវិធីប្រភពកូដបើកទូលាយសម្រាប់ភាពល្អប្រសើរ ដោយលោក Norbert KLEIN

លោក​Norbert​បង្ហាញ​សារ​បី​សំខាន់ៗ​នៅ​ក្នុង​ស​ន្ទ​រក​ថា​របស់​សម្រាប់​ថ្ងៃ​ទី​១​និង​ជា​កិច្ច​បើក​កម្មវិធី​ខែ​ម​រយៈពេល​៥​ថ្ងៃនេះ​៖​តើ​ពាក្យ​ថា​ប្រភព​កូដ​មាន​ន័យ​យ៉ាងណា​? ប្រភព​កូដ​បើក​ទូលាយ​នៅ​

ទិន្នន័យបើកទូលាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព

ទិន្នន័យ​បើក​ទូលាយ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​គឺជា​ប្រធានបទ​ធំ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រធានបទ​ធំៗ​ចំនួន​៤​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​កម្ពុជា​អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​ឆ្នាំ​២០១៨​។​ទិន្នន័យ​បើក​ទូលាយ​អាច​ជួយ​សង្គម​មួយ​ឱ្យ​សម្រេច​បាន​នូវ​គោលដៅ​

360ed

Ms.Win Hla Hlaនាយកប្រតិបត្តិ និងស្ថាបនិកនៃ 360ed