ជី​ លី​ម៉េ​ង​

សម្រាប់​កម្មវិធី​ កម្ពុជា​ អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​ ឆ្នាំ​២០២២​ លី​ម៉េ​ង​ ទទួលខុស​ត្រូវជា​ចម្បង​លើ​ការ​សរសេរ​ ការ​កែសម្រួល​ និង​ការ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ប្លុក​ដែល​បង្ហាញ​ពី​កម្មវិធី​ និង​ការ​បង្ហោះ​ប្លក់​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​និយាយ​អំពី​វគ្គ​នីមួយៗ​ក្រោម​ប្រធានបទ​ផ្សេងៗ​គ្នា​។​ តួនាទី​មួយទៀត​របស់​លោក​គឺ​គាំទ្រ​ក្រុម​អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ត ​ដើម្បី​កត់សម្គាល់ចំណុចសំខាន់ៗក្នុងកម្មវិធី​ទាំងមូល​។​ លោក​ក៏​ជួយ​សម្រួល​ដល់​វាគ្មិន​ អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ដ​ និង​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​តាម​ការ​​ចាំបាច់​។​