គ្រី​ សូរ​សិរី​បុត្រ​

សិរី​បុត្រ​​ ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​គុណភាពវេទិកា​ និង​វេទិកា​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គមរបស់អូឌីស៊ី​។ លោកគ្រប់គ្រង​ជា​ចម្បង​ និង​ផលិត​ខ្លឹមសារ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម​ ការ​រចនា​សម្ភារៈ​ទំនាក់ទំនង​ និង​ផលិតផល​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ផ្សេង​ទៀត​ទាំងអស់​។​ នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ កម្ពុជា​ អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​ ឆ្នាំ​២០២២​ លោក​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​ ដោយ​គាំទ្រ​ការ​សម្របសម្រួល​ជាមួយ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ក្នុងស្រុក​ និង​ការ​ឌី​ហ្សា​ញ​ក្រាហ្វិក​ ផលិត​សម្ភារៈ​ទំនាក់ទំនង​ គ្របដណ្តប់​លើ​ការងារ​ថតរូប​ និង​វី​ដេ​អូរ​បស់កម្មវិធី។​