ផា​ន់​ សុវណ្ណ​គង្គា​

គង្គា​ គឺជា​មន្ត្រីផ្នែកស្រាវជ្រាវ​ទិន្នន័យ​ និង​ជីអាយអេស​ នៅ​ក្នុង​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​។​ នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​កម្ពុជា​អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​មនា​ពេល​ខាង​មុខ​នេះ​ គង្គា​ រីករាយ​នឹង​បំពេញការងារ​ជា​ អ្នក​ជំនួយការ​ខាង​ផ្នែកឌី​ហ្សា​ញ​ និង​អ្នក​ថតរូប​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ខែ​ម​ទាំងមូល​។​