​ស៊ីវ​ វ​ឌ្ឍ​នា​

វ​ឌ្ឍ​នា​ គឺជា​មន្ត្រី​ផ្នែក​ស្រាវជ្រាវ​ និង​មាតិកា​ នៅ​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​។​ ក្នុង​កំឡុង​ពេល​កម្មវិធី​ កម្ពុជា​ អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​ ឆ្នាំ​២០១៨​ វ​ឌ្ឍ​នា​ដើរតួ​នាទី​ជា​អ្នកសម្របសម្រួល​ខែ​ម​នេះ​ ដោយ​ទទួលខុសត្រូវ​លើ​ការ​អញ្ជើញ​ និង​ដំណើរការ​ឯកសារ​ចាំបាច់​នានា​ ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ត​ អ្នកចូលរួម​ វាគ្មិន​ និង​ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​ផ្សេងៗ​ទៀត​ ដើម្បី​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ​ ក៏​ដូច​ជា​ការ​រៀបចំ​ភស្តុ​ភារ​ជាដើម​។​ ក្រៅពី​នេះ​ គាត់​ក៏​បាន​ជួយ​ក្រុមការងារ​លើ​កិច្ចការ​មួយ​ចំនួន​ផ្សេង​ទៀត​ទៅ​តាម​តម្រូវការ​ រួម​ទាំង​ការ​អភិវឌ្ឍ​មាតិកា​ និង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម​ផង​ដែរ​។​