ទេពកេន វណ្ណកន

វណ្ណកនមានបទពិសោធន៏ការងារជាច្រើនឆ្នាំជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិផ្សេងៗដូចជា Web Essentials, Avacas Asia និង Glean។ គាត់មានតួនាទីជាច្រើនដូចជា អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ អ្នកដឹកនាំក្រុម និងនាយកប្រតិបត្តិនៃការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ គាត់តែងតែចាប់អារម្មណ៌យ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណោះស្រាយដែលសាមញ្ញតែប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត សម្រាប់បញ្ហាអាជីវកម្មធំៗ និងមានភាពស្មុគស្មាញ។