អ៊ី ពុទ្ធា​លី

ពុទ្ធា​លី​ ​​ទទួលខុសត្រូវ​ស្រាវជ្រាវ​ពី​ប្រភព​ទិន្នន័យ​សាធារណៈ​ស្តី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បញ្ហា​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​បរិស្ថាន​សម្រាប់​ការ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ក្នុង​ស្ថាប័ន​ និង​ជា​សាធារណៈ​រួម​ជាមួយ​ការ​វិភាគ​ទិន្នន័យ​ និង​ទិដ្ឋភាព​សំខាន់ៗ​បន្ថែម​ទៀត​។​ ក្នុង​កម្មវិធី​ កម្ពុជា​អាយ​ស៊ីធី​ខែ​ម​ លោក​មាន​តួនាទី​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​លើ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ និង​ប្រធានបទ​គម្រោង​វិនិយោគទុន​ក្នុង​កម្ពុជា​ គ្រប់គ្រង ​និង​សម្រប​សម្រួលការ​សង្គ្រោះ​ប​ថម​ ស្វាគមន៍​ភ្លៀវ​កិត្តិយស​បរិភោគ​អាហារ​ពេល​ល្ងាច​ ជួយ​តាមដាន​ និង​ពិនិត្យ​វត្តមាន​អ្នកចូលរួម​ និង​ការងារ​បន្ទាប់បន្សំ​មួយ​ចំនួន​។​