សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពី បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យ

មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​លើក​ឡើង​ថា​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដី​ពី​បទល្មើស​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​កំពុង​ត្រូវ​បាន​រាំងស្ទះ​ដោយសារ​បញ្ហា​បច្ចេកទេស​ ខណៈ​ដែល​សង្គម​ស៊ិ​វិល​ស្នើរ​សុំ​ឱ្យ​មានការ​ពិគ្រោះ​យោបល់​បន្ថែម​ពី​ស្ថាប័ន​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​។