សុវត្ថិភាពឌីជីថលសម្រាប់កុមារគឺជាគន្លឹះសំខាន់

វាគ្មិន​និង​អ្នកជំនាញ​បាន​ជួបជុំ​គ្នា​នៅ​កម្មវិធី​ កម្ពុជា​ អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​ ២០២២​ ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើ​វិធីសាស្ត្រ​ដែល​អាច​រក្សា​សុវត្ថិភាព​កុមារ​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​។