អ្នកជំនាញលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយ

អ្នកជំនាញ​បាន​លើក​ឡើង​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ កម្ពុជា​ អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​ ២០២២​ ថា​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​កំពុង​តែ​ធ្វើ​ឱ្យ​សាធារណជន​បាត់បង់​ទំនុកចិត្ត​លើ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​។