អ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នពេលទិញទំនិញអនឡាញ

អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​ឌី​ជី​ថ​ល​ លោក​ ជី​ សុ​ផាត​ បាន​រំលឹក​ឱ្យ​មានការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​នៅ​ពេល​ទិញ​ទំនិញ​អន​ឡាញ​ដើម្បី​ចៀសវាង​ការ​ចាញ់បោក​។