គុណប្រយោជន៍នៃទស្សនីយកម្មទិន្នន័យក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាន

អ្នកជំនាញ​លើកទឹកចិត្ត​ស្ថាប័ន​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ការ​រៀបរាប់​រឿង​ដោយ​ប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ​ដោយ​បង្កើត​ក្រុម​ជំនាញ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ស្ថាប័ន​របស់​ខ្លួន​។