អ្នកជំនាញលើកឡើងពីការបារម្ភរឿងសន្តិសុខឌីជីថល

អ្នកជំនាញ​បារម្ភ​ថា​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ខ្វះខាត​ចំណេះដឹង​ក្នុង​ការ​ការពារ​ខ្លួន​ពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​សាយ​ប័​រ​ខណៈ​ដែល​មនុស្ស​កាន់តែ​ច្រើន​មាន​លទ្ធភាព​អាច​ប្រើប្រាស់​អ៊ី​ធើ​ណិ​ត​។