ទូរស័ព្ទវៃឆ្លាត៖ លំណែនាំអំពីសន្តិសុខ ការការពារ និងការសម្ងាត់

លោក គុណ ចិន្តា អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអនឡាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ