សារព័ត៌មានទិន្នន័យ

P5. ការ​និទានរឿង​ដោយ​ទិន្នន័យ​

លោក​ សំ​អាន​ ម៉ារ​ឌី​,​ ប្រធាន​គ្រប់គ្រង​ផ្នែក​ព័ត៌មានវិទ្យា​ និង​គេហទំព័រ​ នៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)

P6. ទស្សនីយកម្មទិន្នន័យ

លោក វង្ស ពិសិទ្ធ, មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ផ្នែក​ស្រាវជ្រាវ​ទិន្នន័យ​ និង​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​ភូមិសាស្ត្រ​ (GIS)​ នៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)

P7. ការសម្ភាសនិងសម្រួលទិន្នន័យ

លោក​ សំ​អាន​ ម៉ារ​ឌី​,​ ប្រធាន​គ្រប់គ្រង​ផ្នែក​ព័ត៌មានវិទ្យា​ និង​គេហទំព័រ​ នៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)

សុវត្ថិភាពឌីជីថល

ទិន្នន័យបើកទូលាយ

P15. អភិបាលកិច្ចទិន្នន័យក្នុងតំបន់អាស៊ាន និងការអនុវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

លោក ចាន់ទី ពិសាល, នាយក​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ​គោលនយោបាយ​ឌី​ជី​ថ​ល​និង​នវានុវត្តន៍​ នៃ​បណ្ឌិត្យសភា​បច្ចេកវិទ្យា​ឌី​ជី​ថ​ល​កម្ពុជា​

P20. ទិន្នន័យបើកទូលាយ ១០១

កញ្ញា អ៊ួន វិមល, ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធី និងភាពជាដៃគូ នៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)